ทพี่ กั

ทพี่ กั

คณุภาพของทพี่ักในวมิเบลิดนันัน้มมีาตรฐานสงูมากและเราก็โชคดทีมี่ีทพี่ักใหเ้ลอืกหลายแหง่ในระยะเดนิถงึเวลา เดนิทางสงูสดุระหวา่งทพี่ักกับโรงเรยีนอยทู่ี่25นาทีเราจะจัดเตรยีมการทพี่ักใหท้า่นลว่งหนา้และทา่นสามารถ เลอืกไดร้ะหวา่งโฮมสเตย์กบับา้นพักนักเรยีนทพี่ักร่วมกับนักเรยีนคนอนื่

 

โฮมสเตย ์

การพักอาศยักบัครอบครัวชาวองักฤษเป็นตวัเลอืกทพี่ักซงึ่เป็นทนี่ยิมทสี่ดุของเราเป็นวธิทีดี่ทีสี่ดุทจี่ะทาให้ ภาษาองักฤษของทา่นดขีนึ้ในขณะทไี่ดส้มัผัสวถิชีวีติองักฤษดว้ย

 

บา้นพกัรว่มกบันกัเรยีนคนอนื่

หากทา่นชอบทจี่ะพักอาศยัร่วมกบันักเรยีนคนอนื่ๆเราขอแนะนาตวัเลอืกบา้นพักร่วมกบันักเรยีนคนอนื่ทา่นตอ้งมี อายเุ กนิ 18 ปี สว่ นบา้ นพักร่วมทชี่ อื่ ควนี สล์ อดจ์ (Queens Lodge) อนุญาตใหส้ าหรับนักเรยี นอายเุ กนิ 25 ปีเทา่ นัน้

 

บา้นพกัรว่มกบันกัเรยีนคนอนื่ชนดิหรู

WSE เป็นเจา้ ของทพี่ ักหรู 2 แหง่ ซงึ่ ทงั้ 2 แหง่ อยใู่ นระยะเดนิ 10 นาทถี งึ โรงเรยี น หอ้ งนอนทกุ หอ้ งมหี อ้ งน้า สว่ นตัว และนักเรยี นสามารถใชค้ รัวทมี่ อี ปุ กรณ์ครบครันและบรเิ วณพักผ่อนรวมซงึ่ ไดร้ ับการทาความสะอาดทกุ วนั

 

บ้านพักร่วมกับนักเรียนคนอื่นแบบมาตรฐาน

นักเรียนสามารถเลือกได้จากบ้านพักนักเรียนมากมายในพื้นที่ใกล้เคียง บ้านแต่ละหลังจะแตกต่างกันไปและห้องพักชนิดต่างๆ ที่มีเสนอให้ ได้แก่

ห้องเดี่ยวมาตรฐาน ห้องน้ำส่วนตัว
ห้องเดี่ยวมาตรฐาน ห้องน้ำใช้ร่วมกับนักเรียนคนอื่น
ห้องเดี่ยวขนาดใหญ่ ห้องน้ำใช้ร่วมกับนักเรียนคนอื่น