มิ เบลิ ดนั

มิ เบลิ ดนั

วมิเบลิดนัเป็นทรี่จู้ักกนัทวั่โลกในเรอื่งการแขง่ขนัเทนนสิอนัมชีอื่เสยีงโดง่ดงัทจี่ัดขนึ้ทกุปีแตว่มิเบลิดนัมอีะไร มากกวา่ เทนนสิ อกี มาก เป็ นสถานทที่ นี่ ่าอยู่ทสี่ ดุ แหง่ หนงึ่ ในลอนดอนโดยอยใู่ นสว่ นตะวนั ตกเฉยี งใตข้ องลอนดอน โรงเรยีนของเราตงั้อยตู่รงกลางวมิเบลิดนั ห่างจากสถานรีถไฟและรถไฟใตด้นิในระยะเพยีง3นาทเีดนิถงึ

ในเวลาเพยี ง 15 นาที ทา่ นก็สามารถไปถงึ สว่ นกลางของลอนดอน (Central London) ซงึ่ มพี พิ ธิ ภัณฑแ์ ละหอศลิ ป์ ใหเ้ ขา้ ชมฟรหี ลายรอ้ ยแหง่ นักเรยี นของเราบอกเราวา่ วมิ เบลิ ดันใหส้ ง่ิ ดๆี ของลอนดอนโดยไมม่ คี วามเครยี ดใดๆ ตดิมาดว้ย

เรามสี ง่ิ อานวยความสะดวกทงั้ หลายทจ่ี าเป็นอยภู่ ายในระยะเดนิ ถงึ โรงเรยี น มรี า้ นคา้ ภัตตาคาร โรงภาพยนตร์ โรง ละคร สโมสรกฬี า อทุ ยานวมิ เบลิ ดนั คอมมอน (Wimbledon Common) ซงึ่ เป็ นพน้ื ทส่ี เี ขยี วทใ่ี หญท่ สี่ ดุ แหง่ หนงึ่ ของลอนดอน

เรารอตอ้นรับทา่นสวู่มิเบลิดนัอยา่งใจจดใจจ่อทา่นจะไดเ้ห็นดว้ยตนเองวา่วมิเบลิดนันัน้เยยี่มจรงิๆ!