หลกัสตูร

หลกัสตูร

ไมว่ า่ ทา่ นจะตอ้ งการปรับปรุงภาษาองั กฤษเพอื่ การศกึ ษาในอนาคต การงาน หรอื เพยี งเพอื่ ความเพลดิ เพลนิ เรากม็ ี หลกั สตู รภาษาองั กฤษทเี่ หมาะสมกับทา่ น เรามที มี ขนาดใหญ่ประกอบดว้ ยครูประจาทมี่ คี ณุ สมบตั คิ รบถว้ น และ BritishCouncilก็บรรยายโพรไฟลค์ณะผสู้อนของเราดว้ยคาวา่ ดเีดน่

 

ภาษาองักฤษทว่ัไป

หลกัสตูรนเี้ป็นทนี่ยิมทสี่ดุของเราและจะใหโ้อกาสทา่นปรับปรุงภาษาองักฤษทกุดา้น:ไวยากรณ์คาศพัท์การพูด การฟัง การออกเสยี ง การอา่ น และการเขยี น

 

ภาษาองั กฤษธุรกจิ และวชิ าชพี

หลกัสตูรนไี้ดร้ับการออกแบบมาเพอื่ผทู้ที่ างานอยู่แลว้ในภาคธรุกจิหรอืผทู้วี่างแผนจะทางานเชน่นัน้ในอนาคต

 

การเตรยี มสอบไอเอลส์

WSE มศี นู ยส์ อบไอเอลส์ (IELTS) ของตวั เอง จงึ เป็ นสถานทที่ ดี่ ที สี่ ดุ แหง่ หนงึ่ สาหรับเตรยี มสอบ ครูจานวนมาก ของเราเป็ นครูผสู ้ อบดว้ ย จงึ มปี ระสบการณ์สงู ในการเตรยี มความพรอ้ มนักเรยี น

 

การเตรยี มตวั สาหรบั การสอบเคมบรดิ จ์ (ขนั้ ตน้ ขนั้ สงู ระดบั เชยี่ วชาญ)

เราสอนหลักสตู รเตรยี มสอบเคมบรดิ จข์ นั้ ตน้ ขนั้ สงู และระดับเชยี่ วชาญ (Cambridge First, Advanced and Proficiency)และนักเรยีนยังสามารถสอบไล่(finalexam)ไดท้ี่WSEนดี้ว้ย

 

ภาษาอังกฤษทางกฎหมาย (พร้อมกับการเตรียมทดสอบ TOLES)

เราเป็นโรงเรียนหนึ่งในไม่กี่โรงเรียนที่เปิดสอนภาษาอังกฤษทางกฎหมาย เราเตรียมนักเรียนของเราให้พร้อมสำหรับการสอบ TOLES ซึ่งเป็นวุฒิที่เป็นยอมรับระหว่างประเทศในด้านภาษาอังกฤษทางกฎหมาย

 

ภาษาอังกฤษทางการแพทย์

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ หรือนักศึกษามหาวิทยาลัยที่กำลังศึกษาระดับปริญญาในคณะแพทยศาสตร์

 

หลกัสตูรภาษาองักฤษและวฒันธรรมสาหรบันกัเรยีนวยัผูใ้หญ่

หากทา่นอายุ40+และชอบทจ่ีะศกึษาร่วมกบัคนวยัเดยีวกนัหลกัสตูรนกี้็เหมาะกบัทา่นทา่นจะศกึษาในชว่งเชา้ เทา่ นัน้ และจะไดเ้ ทยี่ วแบบมมี ัคคเุ ทศกร์ อบลอนดอนในชว่ งบา่ ย

 

หลกัสตูรแบบกลมุ่

WSEยนิดตีอ้นรับกลมุ่ผเู้รยีนจากรอบโลกดว้ยทา่นสามารถศกึษาภาษาองักฤษทวั่ไปในหลักสตูรระหวา่งประเทศ ของเราหรอืใหเ้ราออกแบบหลักสตูรเฉพาะใหแ้กท่า่นก็ได้