ยนิ ดตี อ้ นรบั สู่ Wimbledon School of English!

ยนิ ดตี อ้ นรบั สู่ Wimbledon School of English!

เราไดแ้ปลเว็บไซตข์องเราบางสว่นเพอื่ใหท้า่นเขา้ถงึขอ้มลูสาคญัไดใ้นภาษาของทา่นเองในหัวขอ้นี้ทา่นจะพบ ขอ้มลูเกยี่วกบัหลักสตูรทพี่ักและพนื้ทแี่ถบวมิเบลิดนั

Wimbledon School of English กอ่ ตงั้ ขน้ึ ใน พ.ศ. 2507 เรามชี อ่ื เสยี งเป็นเลศิ ในทกุ สง่ิ ทกุ อยา่ งทที่ า ปัจจุบนั เรา เป็ นโรงเรยี นภาษาแหง่ เดยี วในสหราชอาณาจักรทไี่ ดร้ ับจุดแข็ง 15 ขอ้ จากการตรวจของ British Council ซงึ่ เป็ น คะแนนสงูสดุทเี่ป็นไปได้เราจงึไดร้ับการจัดเป็นโรงเรยีนอนัดับ1ในสหราชอาณาจักร

หากท่านต้องการทราบข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติม เราขอแนะนำให้ท่านใช้ Google Translate หรือเครื่องมือที่คล้ายกันเพื่อแปลข้อความบนเว็บไซต์หลักของเราที่ www.wimbledon-school.ac.uk ทั้งนี้กรุณารับทราบว่าเราไม่สามารถรับประกันความถูกต้องของคำแปลเหล่านี้ และหากท่านต้องการความช่วยเหลือในภาษาของท่าน กรุณาส่งอีเมลมาที่ info@wimbledon-school.ac.uk และเราจะดำเนินการเพื่อให้ท่านได้ติดต่อกับตัวแทนท้องถิ่นประจำประเทศของท่าน

เหตผุล 5 ประการ ทคี่วรเลอืก Wimbledon School of English

  1. ความเป็ นเลศิ ทางวชิ าการ
  2. หลกัสตูรทหี่ลากหลาย
  3. ทพี่ักคณุภาพซงึ่อยใู่กลโ้รงเรยีน
  4. โปรแกรมกิจกรรมทางสังคมที่น่าตื่นเต้น
  5. สถานทตี่งั้ดทีสี่ดุในกรุงลอนดอน